REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ PSYCHOLOG-ONLINE.TV ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG.

WŁAŚCICIELEM SERWISU JEST:

TSMX LTD
71-75 SHELTON STREET
WC2H 9JQ LONDON , UNITED KINGDOM

1. ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJA REGULAMINU POZOSTAJE NIEZBĘDNYM WARUNKIEM KORZYSTANIA Z USŁUG.

2.AKCEPTUJĄC WARUNKI UŻYTKOWANIA ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE ICH POSTANOWIEŃ W CAŁOŚCI. BRAK ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA, UNIEMOŻLIWIAJĄ KORZYSTANIE Z NASZEJ STRONY ORAZ USŁUG.

ZASADY UDZIELANIA KONSULTACJI TERAPEUTYCZNEJ ONLINE. ZASADY REZERWACJI TERMINÓW KONSULTACJI ORAZ PŁATNOŚCI.

3. konsultacje psychologiczne służą zorientowaniu się w problemie klienta i na tej podstawie udzieleniu psychologicznego wsparcia i ewentualnych wskazówek co do możliwości pomocy. Terapia wiąże się z systematycznym i głębokim analizowaniem szerokiej gamy problemów

w trakcie regularnych spotkań przez dłuższy okres. Zarówno konsultacje jak i terapia polegają na omówieniu problemów psychologicznych i mogą wiązać się ze stresem lub trudnymi emocjami. Prowadzący konsultację ma na uwadze zapewnienie dogodnych i bezpiecznych warunków do omawiania trudnych kwestii osobistych.

4. KONSULTACJĘ ON-LINE Z PSYCHOLOGIEM, PSYCHOTERAPEUTĄ LUB COACHEM NALEŻY UMÓWIĆ POPRZEZ ZAKŁADKĘ „ZAREZERWUJ WIZYTĘ” , ZA POMOCĄ WHATSAPP LUB NUMERU TELEFONU PODANEGO NA STRONIE.

5. PO WYBRANIU TERMINU KONSULTANT ZAPISUJE WIZYTĘ I PODAJE DANE DO WPŁATY ZA USŁUGĘ NR KONTA REVOLUT LUB PAYPAL

6. UISZCZENIE PŁATNOŚCI JEST WARUNKIEM POTWIERDZENIA ZLECENIA USŁUGI TERAPEUTYCZNEJ ORAZ DALSZEJ REALIZACJI USŁUGI.

ODWOŁANIE SPOTKANIA.

7. KONSULTACJE MOŻNA PRZEŁOŻYĆ LUB ODWOŁAĆ WIZYTĘ W DOWOLNYM MOMENCIE DO 48 GODZIN PRZED KONSULTACJĄ. ODWOŁANIE WIZYTY DO 48 GODZIN PRZED KONSULTACJĄ SKUTKUJE ZWRÓCENIEM 50% POBRANEJ ZA WIZYTĘ LUB PAKIETY KWOTY. SPÓŹNIENIA NA SPOTKANIE Z OSOBĄ PROWADZĄCĄ KONSULTACJE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO. ODWOŁANIE WIZYTY PONIŻEJ TERMINU 48 GODZIN PRZED KONSULTACJĄ SKUTKUJE BRAKIEM ZWROTU WPŁACONEJ KWOTY ZA UMÓWIONĄ WIZYTĘ.

W PRZYPADKU BRAKU WIADOMOŚCI O SPÓŹNIENIU I NIEOBECNOŚCI OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUGI O UMÓWIONEJ GODZINIE SPOTKANIA – OSOBA PROWADZĄCA KONSULTACJE JEST ZOBOWIĄZANA CZEKAĆ 20 MINUT NA UŻYTKOWNIKA. 

8. SPEŁNIENIE WARUNKU ODWOŁANIA WIZYTY WSKAZANEGO W PUNKCIE 7 SPOWODUJE ZWROT PEŁNEJ KWOTY NA KONTO Z KTÓREGO DOKONANO PŁATNOŚCI W CIĄGU 14 DNI OD ZGŁOSZENIA ODWOŁANIA KONSULTACJI, CHYBA ŻE NASTĄPI ZGODA NA ZMIANĘ TERMINU KONSULTACJI.

9. W CELU ZMIANY TERMINU SPOTKANIA Z ZACHOWANIEM PŁATNOŚCI NA POCZET ZMIENIONEGO TERMIN NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ MAILOWO Z WYKONAWCĄ USŁUGI NA ADRES [email protected]

10. PŁATNOŚĆ ZA SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE ODWOŁANE Z MNIEJSZYM NIŻ 48 GODZINNYM WYPRZEDZENIEM NIE PODLEGA ZWROTOWI. ANULOWANIE KONSULTACJI NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE LUB MAILOWO.

11. PRZYJMUJEMY PŁATNOŚCI W WALUTACH EURO (EUR) , FUNT BRYTYJSKI (GPB) PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ NIEZWŁOCZNIE PO UMÓWIENIU WIZYTYT.

12. CENNIK USŁUG KAŻDORAZOWO PRZEDSTAWIANY MAILOWO, TELEFONICZNIE ZA POMOCĄ CZATU NA STRONIE LUB KOMUNIKATORA WHATSAPP. CENA USŁUGI POZOSTAJE AKTUALNA NA CHWILĘ JEJ REZERWACJI I WYBORU METODY PŁATNOŚCI. NIEUREGULOWANIE PŁATNOŚCI NIEZWŁOCZNIE PO ZAREZERWOWANIU KONSULTACJI (tzn w ciągu 2 godzin od chwili rezerwacji) powoduje ANULOWANIE umówionego terminu konsultacji terapeutycznej oraz potrzebę ponownego wyboru terminu spotkania. PONOWNY WYBÓR TERMINU NIE POWODUJE UZNANIA STAWEK ZGODNIE Z CENNIKIEM z chwili pierwszej, nieopłaconej rezerwacji. 

13. PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NIE MA MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD USŁUGI, ZA SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA ROZUMIANE JEST ODBYCIE UMÓWIONEJ I OPŁACONEJ SESJI ONLINE I (LUB) WYDANIA OPINII PRZESŁANEJ ELEKTRONICZNIE W FORMIE PLIKU PDF.

14. Użytkownik strony NIE MOŻE W ŻADEN SPOSÓB MODYFIKOWAĆ WYDRUKOWANYCH LUB POBRANYCH MATERIAŁÓW I NIE MOŻESZ UŻYWAĆ ŻADNYCH ILUSTRACJI, ZDJĘĆ, SEKWENCJI WIDEO LUB AUDIO ANI ŻADNYCH GRAFIK ODDZIELNIE OD TOWARZYSZĄCEGO IM TEKSTU. Wszelkie materiały, treści oraz zdjęcia podlegają ochronie prawa autorskiego właściciela strony, administratora danych lub innych podmiotów udzielających usługodawcy zgody na korzystanie.

15. INFORMACJE UDZIELONE W ANKIECIE ORAZ W TRAKCIE SESJI SĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE. W PRZYPADKU INFORMACJI O ZAGROŻENIU ŻYCIA LUB ZDROWIA OSOBA PROWADZĄCA Konsultacje jest uprawniona i zobowiązana do zawiadomienia służb pogotowania ratunkowego lub policji.

16. Wszystkie świadczone przez nas usługi są odpłatne, nie ponosimy odpowiedzialności za brak refundacji kosztów usług w poszczególnych krajach. Refundacja jest zależna od regulaminów usług firmy ubezpieczeniowej do której należy usługobiorca.

Terms and conditions of the website (ENGLISH VERSION)

TERMS OF USE OF THE WEBSITE PSYCHOLOG-ONLINE.TV , AND USE OF SERVICES.

THE OWNER OF THE SERVICE IS:
TSMX LTD
71-75 SHELTON STREET
WC2H 9JQ LONDON , UNITED KINGDOM

1.READING AND ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS REMAINS A NECESSARY CONDITION FOR THE USE OF THE SERVICES.

2.BY ACCEPTING THESE TERMS OF USE YOU AGREE TO BE BOUND BY THEM IN THEIR ENTIRETY. FAILURE TO AGREE TO THESE TERMS OF USE, WILL PREVENT YOU FROM USING OUR SITE AND SERVICES. RULES FOR PROVIDING ONLINE THERAPY CONSULTATION. RULES FOR BOOKING CONSULTATION APPOINTMENTS AND PAYMENT

3.Psychological consultations are used to get an idea of the client’s problem and, on this basis, provide psychological support and possible guidance on how to help. Therapy involves systematic and in-depth analysis of a wide range of problems during regular meetings over an extended period of time. Both consultation and therapy involve discussing psychological problems and may involve stress or difficult emotions. The consultant is concerned with providing a comfortable and safe environment for discussing difficult personal issues.

4.ONLINE CONSULTATION WITH A PSYCHOLOGIST, PSYCHOTHERAPIST OR COACH SHOULD BE ARRANGED THROUGH THE “BOOK AN APPOINTMENT” TAB , VIA WHATSAPP OR THE PHONE NUMBER PROVIDED ON THE WEBSITE.

5.AFTER SELECTING THE APPOINTMENT, THE CONSULTANT RECORDS THE VISIT AND PROVIDES THE DATA FOR PAYMENT FOR THE SERVICE REVOLUT OR PAYPAL ACCOUNT NUMBER

6.PAYMENT IS A CONDITION FOR CONFIRMATION OF THE ORDER OF THE THERAPY SERVICE AND FURTHER IMPLEMENTATION OF THE SERVICE.
APPOINTMENT CANCELLATION.

7.CONSULTATIONS CAN BE RESCHEDULED OR CANCELED AT ANY TIME UP TO 48 HOURS BEFORE THE CONSULTATION. CANCELLATION UP TO 48 HOURS BEFORE THE CONSULTATION WILL RESULT IN A 50% REFUND OF THE AMOUNT CHARGED FOR THE VISIT OR PACKAGES. LATE APPOINTMENTS WITH THE CONSULTANT MUST BE COMMUNICATED BY PHONE OR EMAIL. CANCELLATION OF AN APPOINTMENT LESS THAN 48 HOURS BEFORE THE CONSULTATION WILL RESULT IN NO REFUND OF THE AMOUNT PAID FOR THE APPOINTMENT.

IN THE ABSENCE OF A MESSAGE ABOUT THE LATENESS AND ABSENCE OF THE PERSON USING THE SERVICE AT THE AGREED TIME OF THE APPOINTMENT – THE PERSON CONDUCTING THE CONSULTATION IS OBLIGED TO WAIT 20 MINUTES.

8.FULFILLMENT OF THE CONDITION FOR CANCELLATION OF THE APPOINTMENT INDICATED IN SECTION 7 WILL RESULT IN A REFUND OF THE FULL AMOUNT TO THE ACCOUNT FROM WHICH PAYMENT WAS MADE WITHIN 14 DAYS OF NOTIFICATION OF CANCELLATION OF THE CONSULTATION, UNLESS THERE IS AN AGREEMENT TO RESCHEDULE THE CONSULTATION.

9.IN ORDER TO RESCHEDULE AN APPOINTMENT WITH PAYMENT FOR THE RESCHEDULED APPOINTMENT, PLEASE CONTACT THE SERVICE PROVIDER BY EMAIL AT [email protected]

10.PAYMENT FOR THERAPY APPOINTMENTS CANCELED WITH LESS THAN 48 HOURS NOTICE IS NOT REFUNDABLE. CANCELLATION OF CONSULTATIONS MUST BE REPORTED BY PHONE OR EMAIL.

11.WE ACCEPT PAYMENTS IN EURO (EUR) , BRITISH POUND (GPB) PAYMENTS SHOULD BE MADE IMMEDIATELY AFTER THE APPOINTMENT.

12.THE PRICE LIST OF SERVICES EACH TIME PRESENTED BY EMAIL, PHONE VIA CHAT ON THE SITE OR WHATSAPP MESSENGER. THE PRICE OF THE SERVICE REMAINS VALID AT THE MOMENT OF ITS RESERVATION AND CHOICE OF PAYMENT METHOD. NON-CANCELLATION OF PAYMENT IMMEDIATELY AFTER RESERVATION OF CONSULTATION (i.e. within 2 hours of booking) results in CANCELLATION of the therapeutic consultation appointment and the need to re-select the appointment. RE-Selection of the appointment DOES NOT REFUND THE PRICE RATE from the time of the first, unpaid reservation. 

13.ONCE THE SERVICE IS PROVIDED BY THE SERVICE PROVIDER, THERE IS NO POSSIBILITY OF WITHDRAWAL FROM THE SERVICE, THE PROVISION OF THE SERVICE IS UNDERSTOOD AS THE COMPLETION OF THE AGREED AND PAID ONLINE SESSION AND (OR) THE ISSUANCE OF AN OPINION SENT ELECTRONICALLY IN THE FORM OF A PDF FILE.

14.the user of the site MAY NOT IN ANY WAY MODIFY the printed or downloaded materials, and YOU MAY NOT USE ANY ILLUSTRATIONS, PHOTOS, VIDEO OR AUDIO SEQUENCES, OR ANY GRAPHICS SEPARATE FROM THE CONTENT. All materials, content, and images are subject to the copyright protection of the site owner, data controller, or other entities granting permission for use to the service provider.

15.INFORMATION PROVIDED IN THE SURVEY AND DURING THE SESSION IS TREATED AS CONFIDENTIAL. IN CASE OF INFORMATION ON LIFE OR HEALTH DANGER, the PERSON PROVIDING the consultation is authorized and obliged to notify the emergency services or the police.

16.All services we provide are chargeable, we are not responsible for the lack of reimbursement for services in particular countries. Reimbursement depends on the service regulations of the insurance company to which the recipient belongs.