Site Loader
arbo-arts

Jak przygotować się do wizyty w ARBODIENST?

Wyjeżdżając do pracy do Holandii, zapewne nikt nie planuje, że na miejscu się rozchoruje. Jedzie się tam po to, żeby pracować, jednak sytuacje losowe są nie do przewidzenia i problemy ze zdrowiem mogą się przydarzyć każdemu. Co zrobić, jeśli z powodu choroby nie można iść do pracy? Co ze zwolnieniem lekarskim? Komu zgłosić niedyspozycyjność?

WIZYTA W ARBO HOLANDIAWIZYTA W ARBO W HOLANDII

Zwolnienie lekarskie w Holandii?

Choroba może się przytrafić każdemu, niezależnie od tego, czy dana osoba pracuje u swojego pracodawcy już rok, czy dopiero przyjechała i rozpoczęła pracę. W tym przypadku holenderskie przepisy są liberalne, ponieważ kiedy pracownik czuje się źle i nie może pójść do pracy z powodu choroby, nie musi przedstawiać pracodawcy zwolnienia lekarskiego. To jedna z rzeczy, którymi rzeczywistość pracowników Holandii różni się od życia w Polsce.

Nieobecność w pracy w Holandii?

Pracując w Holandii, nie ma obowiązku iść do lekarza, jeśli pracownik poczuje się źle. Wystarczy zgłosić swoją nieobecność pracodawcy, koordynatorowi lub wyznaczonej osobie z agencji pracy. W sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy z powodu choroby można skontaktować się z opiekunem i zapytać, komu i jak zgłosić chorobę.

Fakt, że nie trzeba iść do lekarza oznacza również, że nie ma zwolnienia lekarskiego. Pracownik nie zatem oficjalnego dokumentu, który mógłby przedstawić pracodawcy, nie oznacza to jednak, że ten nie ma możliwości skontrolowania stanu zdrowia swojego pracownika. Lekarz ma jednak ma obowiązek prowadzenia dokumentacji lekarskiej, a pracodawca może wezwać do kontroli do lekarza zakładowego.

Praca podczas zwolnienia lekarskiego w Holandii jest tematem, który budzi wiele pytań zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Zrozumienie roli arbo-arts (lekarza zakładowego) oraz zasad dotyczących wykonywania pracy w czasie choroby jest kluczowe dla zapewnienia, że proces ten jest zarządzany w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Ten artykuł ma na celu przybliżenie tematu pracy na zwolnieniu chorobowym w Holandii, uwzględniając rolę arbo-arts, znanego również jako company doctor (lekarz zakładowy), oraz konsekwencje, które mogą wynikać z niewłaściwego podejścia do tej kwestii.

Rola arbo-arts w holenderskim systemie pracy

Arbo-arts, czyli lekarz zakładowy, jest centralną postacią w holenderskim systemie opieki zdrowotnej w miejscu pracy. Jego głównym zadaniem jest ocena zdolności pracownika do pracy, zarówno w kontekście długoterminowym, jak i krótkoterminowym. W przypadku choroby pracownika to właśnie arbo-arts podejmuje decyzję o tym, czy pracownik jest w stanie wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Decyzja ta ma bezpośredni wpływ na możliwość pracy pracownika na zwolnieniu chorobowym.

Praca na zwolnieniu chorobowym

Holenderskie prawo pracy pozwala na pracę podczas zwolnienia lekarskiego, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim, pracownik musi otrzymać zgodę od lekarza zakładowego. Arbo-arts ocenia, czy aktywność zawodowa może przyczynić się do procesu rekonwalescencji, czy też, wręcz przeciwnie, zaszkodzić zdrowiu pracownika. Ważne jest, aby pracodawca i pracownik współpracowali z arbo-arts w celu znalezienia najlepszego rozwiązania, które wspierałoby proces leczenia.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawcy w Holandii mają określone obowiązki wobec pracowników na zwolnieniu chorobowym. Muszą oni zapewnić odpowiednie warunki pracy, które nie pogorszą stanu zdrowia pracownika. Pracodawcy powinni także aktywnie współpracować z arbo-arts, by dostosować zakres obowiązków pracownika do jego aktualnego stanu zdrowia. W przypadku, gdy praca na zwolnieniu lekarskim jest możliwa, pracodawca powinien również zadbać o to, aby zadania te były odpowiednie dla stanu zdrowia pracownika.

Konsekwencje niewłaściwego podejścia

Nieprzestrzeganie zaleceń arbo-arts może mieć poważne konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracownik, który podejmie pracę na zwolnieniu chorobowym bez zgody lekarza zakładowego, ryzykuje pogorszeniem swojego stanu zdrowia. Z kolei pracodawcy, którzy pozwalają lub zmuszają pracowników do pracy w okresie choroby bez odpowiedniej oceny arbo-arts, mogą być narażeni na sankcje prawne, w tym kary finansowe.

Jak pracodawcy kontrolują chorych pracowników?

Zwolnienie lekarskie w pracy w Holandii nie jest praktykowane, ale pracodawcy mają szereg możliwości sprawdzenia, czy pracownik nie wykorzystuje ich zaufania.

Pracownik nie musi informować pracodawcy na co jest chory/a oraz jakie ma objawy. Pracodawca może jednak zapytać o to, jak długo będzie trwać niezdolność do pracy oraz czy pracownik posiada jakieś dodatkowe ubezpieczenie. Należy też przekazać pracodawcy swoje dane kontaktowe na czas choroby oraz udzielić informacji, czy nieobecność jest spowodowana pracą lub wypadkiem drogowym.

Aby skontrolować informacje o chorobie, pracodawca ma prawo wezwać pracownika na wizytę u lekarza zakładowego. Po badaniu potwierdzi on lub zaneguje stan niezdolności do pracy oraz zaproponuje sposób leczenia. Również w tym przypadku lekarz nie wyda zaświadczenia lekarskiego. Lekarz musi dochować tajemnicy, a więc nie może rozmawiać o chorobie z pracodawcą, współpracownikami lub Pracownikami działu HR.

Pracodawca może również zarządzić kontrolę Pracownika w jego miejscu zamieszkania. Przeprowadza ją wyznaczony organ, a sama wizyta jest niezapowiedziana. Z tego powodu, jeśli warto zadbać o to, aby pracodawca posiadał aktualny adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.

Możliwość otrzymania zasiłku chorobowego

Pracownik pracujący w Holandii, może ubiegać się o zasiłek z ubezpieczenia społecznego, w którego skład wchodzi odpowiednik polskiego ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem jest jednak to, aby pracodawca obniżał zarobki w Holandii o wysokość ubezpieczenia społecznego i opłacał za pracownika niezbędne składki do właściwego ubezpieczyciela. W przypadku zatrudnienia przez agencję pracy składki te powinna opłacać agencja holenderska.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, niepotrzebne jest zaświadczenie lekarskie, ale wniosek do urzędu pracy – UWV. Taki wniosek składa pracodawca, a urząd sprawdza, czy pracownikowi należy się zasiłek chorobowy oraz decyduje o przyznanych świadczeniach pieniężnych. Zasiłek wynosi co najmniej 70% dziennej stawki określonej w aktualnie należnym wynagrodzeniu.

W trakcie pobierania zasiłku chorobowego, podstawowym obowiązkiem Pracownika jest podanie aktualnych informacji o sobie oraz informowanie o wszelkich zmianach, np. wyjeździe na urlop lub możliwości powrotu do wykonywania pracy.

Lekarz zakładowy w Holandii

Otrzymanie zasiłku chorobowego w Holandii jest procesem, który wymaga od pracownika oraz pracodawcy ścisłej współpracy i przestrzegania określonych procedur. Zasiłek chorobowy w Holandii jest przeznaczony dla osób, które z powodu choroby lub wypadku nie mogą pracować. Proces ten jest ściśle związany z funkcją arbo-arts, czyli lekarza zakładowego, znanego również jako company doctor. Poniżej przedstawiam szczegółowy przewodnik dotyczący tego, jak otrzymać zasiłek chorobowy w Holandii, z uwzględnieniem kluczowych fraz: jak otrzymać zasiłek chorobowy, arbo-arts, lekarz zakładowy, company doctor.

Zgłoszenie choroby u pracodawcy

Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o zasiłek chorobowy jest niezwłoczne powiadomienie pracodawcy o nieobecności z powodu choroby. W Holandii pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia swojej nieobecności z tego powodu jak najszybciej, zazwyczaj w ciągu pierwszych dwóch dni choroby.

Wizyta u arbo-arts (lekarz zakładowy)

Arbo-arts, znany również jako lekarz zakładowy lub company doctor, to specjalista, który ocenia zdolność do pracy pracowników i doradza w kwestiach związanych ze zdrowiem w miejscu pracy. Po zgłoszeniu nieobecności, pracodawca może zorganizować spotkanie pracownika z arbo-arts. Lekarz ten oceni, w jakim stopniu choroba wpływa na zdolność do pracy pracownika i jak długo przewiduje się nieobecność.

Plan działania

W oparciu o ocenę arbo-arts, pracownik i pracodawca wspólnie opracowują plan działania (po holendersku “plan van aanpak”), który ma na celu jak najszybszy powrót pracownika do pracy. Plan ten może zawierać zmodyfikowane obowiązki pracy, częściowy powrót do pracy lub inne środki dostosowujące pracę do aktualnego stanu zdrowia pracownika.

Wypłata zasiłku chorobowego

W Holandii pracodawcy są zobowiązani do wypłacania pracownikom zasiłku chorobowego przez okres maksymalnie dwóch lat. Wysokość zasiłku zależy od przepisów umowy zbiorowej pracy lub polityki firmy, ale zazwyczaj wynosi ona 70% do 100% wynagrodzenia. W niektórych przypadkach, jeśli pracownik nie jest w stanie wrócić do pracy po dwóch latach, może ubiegać się o długoterminowe świadczenia chorobowe od państwa.

Monitorowanie i dostosowywanie planu działania (reintegracja)

Przez cały okres nieobecności chorobowej, arbo-arts wraz z pracodawcą monitorują postępy pracownika i dostosowują plan działania w razie potrzeby. Regularne oceny stanu zdrowia i zdolności do pracy są kluczowe dla zapewnienia, że pracownik może bezpiecznie wrócić do pracy w odpowiednim czasie. Proces otrzymania zasiłku chorobowego w Holandii jest złożony i wymaga aktywnego udziału pracownika, pracodawcy oraz arbo-arts. Kluczem do skutecznego zarządzania nieobecnością chorobową jest wczesne zgłaszanie nieobecności, regularna komunikacja między wszystkimi stronami oraz elastyczność w dostosowywaniu planu działania do zmieniających się potrzeb pracownika. Przestrzeganie tych kroków nie

CZYM JEST ARBODIENST?

Lekarz zakładowy HolandiaArbodienst w Holandii, znany również jako służba zdrowia i bezpieczeństwa pracy, jest kluczowym elementem systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy. Jego głównym zadaniem jest promowanie zdrowia pracowników, zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, a także wspieranie pracowników w procesie powrotu do zdrowia i pracy po dłuższej absencji związanej z chorobą. W tym kontekście często poruszana jest problematyka burnoutu, czyli wypalenia zawodowego, stanu fizycznego, emocjonalnego i mentalnego wyczerpania spowodowanego długotrwałym stresem lub frustracją związaną z pracą.

Arbodienst działa na podstawie holenderskiego prawa pracy, które wymaga od pracodawców dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. W praktyce oznacza to, że każdy pracodawca musi mieć umowę z usługodawcą Arbodienst, który doradza zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w kwestiach zdrowia zawodowego. Usługi te mogą obejmować oceny ryzyka w miejscu pracy, badania zdrowotne pracowników, wsparcie w zakresie ergonomii miejsca pracy, jak również pomoc psychologiczną.

Jednym z kluczowych zadań Arbodienst jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Wypalenie zawodowe jest traktowane poważnie, ponieważ może mieć długofalowe konsekwencje zarówno dla zdrowia pracownika, jak i dla produktywności firmy. Arbodienst współpracuje z pracodawcami w celu identyfikacji czynników ryzyka w środowisku pracy, które mogą przyczyniać się do wypalenia, takich jak nadmierne obciążenie pracą, konflikty w zespole lub niejasne oczekiwania wobec pracowników.

W przypadku stwierdzenia wypalenia zawodowego, Arbodienst odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji pracownika. Oferuje indywidualnie dopasowane programy wsparcia, które mogą obejmować terapię, doradztwo w zakresie zarządzania stresem, a także plany stopniowego powrotu do pracy. Celem jest nie tylko pomoc pracownikowi w powrocie do zdrowia, ale także zapewnienie, że środowisko pracy zostanie dostosowane tak, aby zmniejszyć ryzyko ponownego wystąpienia wypalenia.

Arbodienst stanowi więc ważną część holenderskiego systemu pracy, koncentrując się na promocji zdrowia i dobrostanu pracowników. Poprzez zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym, w tym wypaleniu zawodowemu, oraz wspieranie pracowników w powrocie do zdrowia, Arbodienst odgrywa kluczową rolę w budowaniu zdrowego i produktywnego środowiska pracy.

Wypalenie zawodowe, czyli burnout, to stan głębokiego fizycznego, emocjonalnego i mentalnego wyczerpania spowodowanego długotrwałym stresem lub frustracją w pracy. Ten problem dotyka coraz więcej osób na całym świecie, w tym w Holandii, gdzie rynek pracy charakteryzuje się wysokim tempem oraz dużymi wymaganiami wobec pracowników. Burnout w Holandii, jak i w innych krajach, jest tematem szeroko dyskutowanym, ponieważ jego skutki mogą być bardzo poważne, nie tylko dla samego pracownika, ale także dla całych organizacji oraz systemów opieki zdrowotnej.

Główne objawy wypalenia zawodowego to przewlekłe zmęczenie, cynizm w stosunku do wykonywanej pracy, uczucie braku osiągnięć i skuteczności, a także obniżona samoocena. Przyczyny mogą być różnorodne i obejmują zarówno nadmierne obciążenie pracą, brak wsparcia ze strony przełożonych i kolegów, jak i niewystarczające wynagrodzenie czy brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W Holandii podejmowane są różne działania, aby przeciwdziałać temu zjawisku. Organizacje i przedsiębiorstwa coraz częściej wprowadzają programy mające na celu poprawę dobrostanu pracowników, takie jak elastyczne godziny pracy, możliwość pracy zdalnej, programy wsparcia psychologicznego czy inicjatywy budujące poczucie wspólnoty i przynależności. Kluczową rolę odgrywają również kampanie edukacyjne podnoszące świadomość na temat wypalenia zawodowego, jego objawów, przyczyn oraz metod zapobiegania.

Ważne jest, aby pracownicy w Holandii i na całym świecie zdawali sobie sprawę z ryzyka wypalenia zawodowego i potrafili rozpoznać jego pierwsze sygnały. To z kolei wymaga otwartości i gotowości do rozmowy o problemach związanych z pracą, jak również poszukiwania wsparcia u profesjonalistów. Pracodawcy i przełożeni powinni być świadomi konsekwencji ignorowania tej kwestii, a także roli, jaką mogą odegrać w jej rozwiązywaniu poprzez tworzenie zdrowszego środowiska pracy.

Wypalenie zawodowe to złożony problem, który wymaga zintegrowanych działań na wielu poziomach – indywidualnym, organizacyjnym oraz społecznym. Rozwiązania powinny być ukierunkowane nie tylko na leczenie już występujących przypadków, ale przede wszystkim na prewencję i budowanie odporności pracowników na stres zawodowy. W ten sposób można nie tylko poprawić jakość życia osób dotkniętych tym problemem, ale także zwiększyć efektywność i innowacyjność w miejscu pracy, co jest korzystne dla całej gospodarki.

Wypalenie zawodowe – zaświadczenie do lekarza zakładowego

Nasza poradnia online jest prowadzona przez doświadczonych polskich specjalistów, posiadających wieloletnią praktyką terapeutyczną online na terenie Holandii.

Nasi specjaliści wystawiają stosowne zaświadczenia w języku angielskim, które są honorowane przez lekarza zakładowego i ubezpieczalnię (na życzenie pacjentów tłumaczymy wszystko na język niderlandzki).

Nasi specjaliści pomogą Ci radzić sobie z bezsennością, mobbingiem, problemami w pracy, fobiami, lękami oraz depresją. Jeśli masz nerwice, ataki paniki lub myśli samobójcze – niezwłocznie zgłoś się do naszej poradni po pomoc specjalisty.

Post Author: Mmatyjaszkiewicz

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can we help you?